Wat waren de redenen om de gronden van de voormalige dancing aan te kopen?

26 Aug 2018
Topografische kaart uit 2013

In het gemeenteblad dat ten grondslag heeft gelegen aan het raadsbesluit van 31 maart 2003 om de gronden aan te kopen is de volgende motivatie voor de aankoop opgenomen.

“De voornaamste motivatie voor het initiëren van de aankoop is dat het verwerven van de Dellewal-locatie een oplossing kan bieden voor een aantal zaken dat een rol speelt bij de dringende ruimtelijke problematiek op het eiland, zoals woningbouw, accommodatiebeleid, gemeentehuis en een Centrum voor Natuur en Landschap.

Een bijkomend positief aspect is dat de planologische kaders in het bestemmingsplan “Waterfront Oost”, en de beoordeling door de Raad van State daarvan ter plaatse, een alleszins aantrekkelijk bouwvolume mogelijk maken. Ook zijn de aangrenzende gronden ten noorden, oosten en zuiden van het amusementsgebouw eigendom van de gemeente Terschelling. Een verwerving van de Dellewal-locatie completeert het eigendomsbeeld en, dat is wellicht belangrijker, ingeval van de ontwikkeling van ruimtelijke visies is het niet onvoordelig dat de gemeente eigenaar is van een groot deel van de aangrenzende gronden.

Een ander punt dat wij in zijn algemeenheid bij onze afweging betrokken hebben is dat het bestemmingsplan een zelfstandige, volwaardige horecafunctie toelaat op deze locatie. In relatie tot de beperkte mogelijkheden die de gemeenteraad in zijn beleidskaders voor horecavestigingen heeft vastgesteld, biedt de bestaande horeca-functie, in geval van verwerving, mogelijkheden om: a. zelf sturing te geven aan de aard van de horecafunctie b. de horecafunctie ondersteunend te laten zijn aan ter plaatse te vestigen gebruik c. dankzij het zelfstandig karakter van de horecabestemming, een voorziening te bieden ten behoeve van het omliggende gebied, bijvoorbeeld voor de passantenhaven.”