Verslag donateurs- en informatieavond 8 september 2017

15 Sep 2017
Het bankje op het stuk grond wat nu in eigendom van de stichting is.

Donateurs- en informatieavond van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal, 8 september 2017, in Ons Huis te West-Terschelling. Aanvang: 20.00 uur.  Aantal aanwezigen: ongeveer 40 personen.
Gespreksleider van de avond was Marloes Fopma.

Opening

Secretaris Nelly de Graaf opende de avond. Zij las een gedeelte voor uit de tekst waarmee er voor het eerst ingesproken werd door Marleen Zorgdrager, Margriet Visser en haarzelf tegen hotelbouw op Dellewal. Dat was op 1 oktober 2013, tien dagen voor de Stichting de Stichting werd. De tekst is nog steeds actueel.

Jaarverslag 2016-2017

Voorzitter Gerard Roos las het jaarverslag voor.
Concept jaarverslag Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Bestuurszaken

 • Gerard Roos is de nieuwe voorzitter van het bestuur.
 • Annet van Essen heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit het bestuur. Met een bloemetje werd er afscheid van haar genomen. Ze zei nog wel betrokken te zullen blijven bij de Stichting.
 • Nel An Smit (penningmeester) en Nelly de Graaf (secretaris) waren beiden aftredend en herkiesbaar. Met applaus gaven de aanwezigen aan deze twee dames graag nog een periode in het bestuur te willen zien.
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden: door het bestuur werden Jan Houweling en Wim Cool voorgedragen. Verder hebben geen kandidaten zich gemeld bij het bestuur. Er werd nader kennis gemaakt met beide heren op een ontspannen manier, de heren namen plaats in de interviewstoel.
  • Jan Houweling is accountant en administratieconsulent, oprichter van een accountantsbureau (2002). Hij heeft verscheidene directiefuncties bekleed, waaronder partner bij KMPG Breda. Hij komt al  zeker 35 jaar op Terschelling en is sinds kort deels woonachtig op Oosterend.
  • Wim Cool is zoals al eerder genoemd (zie jaarverslag) jurist, hij was van 1994-2002 raadslid van de gemeente Noorder-Koggenland, van 2004-2010 wethouder van Niedorp en sinds 2011 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Tevens is hij lid van de Waddenacademie. Hij heeft zijn vroege jeugd doorgebracht op Formerum en raakte merkbaar ontroerd als hij spreekt over deze "mooiste tijd van zijn leven".

Alleen donateurs mochten stemmen. Beide heren werden met grote meerderheid in het bestuur gekozen en konden plaatsnemen achter de bestuurstafel.

Financieel verslag

Dit werd gepresenteerd door Jan Houweling. De zaken waren uitstekend verzorgd door penningmeester Nel An Smit. De kascommissie bestond uit Jan Berghuis (vandaag helaas afwezig) en Bert Brethouwer. Helaas is vorig jaar het kiezen van een nieuw lid van de kascommissie achterwege gebleven. Bert Brethouwer is daarop benaderd door het bestuur voor de controle. Bert merkte vanavond op dit een niet correcte gang van zaken te vinden, het is een verkeerde volgorde en het kan de schijn van partijdigheid wekken, maar hij was ondanks dat toch bereid gebleken de controle te verrichten en de aanwezige donateurs spraken hun vertrouwen in hem uit. De heren Brethouwer en Berghuis hebben het financieel verslag in orde bevonden.
Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie:  Albertien Volberda stelde zich beschikbaar als de opvolger van Jan Berghuis.
Bekijk de jaarrekening 2016 van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Na de pauze volgden in de luie stoelen enkele informele gesprekken met aanwezigen.

 • Op verzoek van Marloes nam Nelly de Graaf plaats. Zij vertelde dat de Stichting al veel bereikt heeft, maar aan de andere kant ook weer weinig, door het beslag dat er nog steeds op Dellewal rust en dat - zo merkte Wim Cool op - nog jaren kan voortduren. Wat wel bereikt is, is dat we wakker geschud zijn, dat we weer beseffen dat Dellewal schitterend is en dat natuur kwetsbaar is. En: er is nog steeds niet gebouwd!
 • Albertien Volberda vertelde dat ze een aantal keren teruggedeinsd is om iets in het bestuur van de Stichting te gaan doen, omdat ze merkte dat men telkens weer teleurgesteld werd. Maar nu heeft ze besloten om toch haar verantwoordelijkheid te nemen en heeft ze zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie.
 • Guus Schweigmann kwam naar voren en vroeg wat de inschatting was van de Stichting over hoe lang men nog nodig heeft om het bedrag van 2,2 miljoen bij elkaar te krijgen. Jan Houweling liet weten dat hij dacht daar toch wel 9 maanden tot twee jaar voor nodig te hebben.
 • Bert Wassink had zich voorgenomen alleen als toehoorder aanwezig te zullen zijn, maar wenste vanavond toch op te merken dat de plannen van de Stichting zeer zeker de sympathie hebben van de gemeente, maar dat er wel geld op tafel moet komen om de financiële situatie van de gemeente gezond te houden. De Stichting had in het overleg aangegeven mogelijkheden te zien om dit bedrag binnen afzienbare tijd bijeen te krijgen, zei hij. Er ontspon zich een korte discussie met enkele aanwezigen: er ligt al vier jaar beslag op en nu moet het snel voor 1 oktober - in het hoogseizoen en ondanks het beslag - rond zijn.

Vervolgens werden er vragen gesteld over de WOZ: dat geldt met name voor de gebouwen, voor natuurgrond is dat een ander tarief.

Hierna sloot Marloes tegen 22.00 uur deze donateurs- en informatieavond. In de zaal hing een foto van Dellewal van vroeger, onlangs gekocht voor € 3,-- in de kringloopwinkel van de WAS. Ze zei zich af te vragen hoeveel deze plaat over 50 jaar waard is, hoeveel Dellewal dan waard is, en ze wenste iedereen wel thuis. De voorzitter bedankte haar met een bos bloemen.

Verslag: Nelly de Graaf