Verslag Jaarvergadering 30 oktober 2021

24 Nov 2021
Oude ansichtkaart van Baai Dellewal

Zaterdag 30 oktober werd de Jaarvergadering van Stichting Natuurherstel Baai Dellewal gehouden. Een 25-tal donateurs en belangstellenden waren aanwezig op deze avond, waarin ook Dhr. Doeko Bosscher een presentatie hield over de 25 eilanden die Nederland rijk was.

Voor de pauze vond het zakelijke gedeelte plaats. De belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar (wegens Corona is de vorige vergadering komen te vervallen) passeerden de revue. Het financieel verslag werd goedgekeurd en een nieuw lid voor de kascommissie werd benoemd.

De bestemmingswijziging van het pand Burg. van Heusdenweg 38/38a (de houten woning bovenop het duin) kwam ter sprake. Dit kan van grote invloed zijn op het aanzicht van Grootduin. De bestemming natuur werd op 07-10-2020 zonder bezwaren in de Raad gewijzigd in de bestemming wonen. Dat betekent dat een woning van 150m2 en 7m hoog nu in theorie tot de mogelijkheden behoort.
De gemeente en de NHL zitten in een afrondende fase van het onderzoek naar de mogelijkheden om Victoria om te bouwen tot een internationale campus. De bestemming is huisvesting, met praktijklokalen en studieruimtes voor short-stay cursussen. Het bestuur van de Stichting heeft over deze plannen een gesprek gevoerd met directieleden van de NHL en daarin ook aangegeven wat de Stichting wil bereiken aan de Baai. Het is de bedoeling dat het gesprek dit najaar een vervolg krijgt.
Stichting Schellinger Ree is in overleg met de gemeente over het gebouw op palen, voor huisvesting van MSTC studenten en tijdelijk personeel van de Stilen en de gemeente, maar ook dit is nog niet helemaal rond.
We kennen en erkennen allemaal de waarde van het Waddengebied voor dier en mens. Het is ook duidelijk dat een waddeneconomie zonder gezonde natuur ondenkbaar is. Dhr. Pieter van Beukering, de portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie, heeft een rapport opgesteld waarin een analyse van de maatschappelijke en economische waarde van verschillende ecosystemen in het Waddengebied. Belangrijk bij investeringssubsidies en bij het opzetten van een systeem  van duurzame financiering van natuurbeheer. Eerder deed Dhr. Bekering iets dergelijks voor de Nederlandse Antillen. Op 15-09 werd het eerste exemplaar van dit rapport overhandigd aan burgemeester Caroline van der Pol. Jammer dat er zowel in Gemeentebestuur en Raad, als in de eilander “pers” geen enkele melding werd gemaakt van dit belangrijke rapport.

Laatste nieuws: In de Terschellinger van 21-10-2021: Wethouder Sietze Haringa noemde in de Raadsvergadering van 13-10 dat de voorbereidingen lopen voor 13 woningen bij Dellewal. “Wij hebben het plan om middels een prijsvraag kandidaten uit te nodigen voor het maken van een ontwerp voor deze woningen", aldus Dhr. Haringa.   Het heeft onze aandacht. 

Bij dit agendapunt kwam ook het probleem van de negatieve rente aan bod. Het is niet mogelijk gebleken om bij een andere bank een tweede rekening te openen, om zo onder de rentevrije grens te blijven. De Stichting zoekt nog steeds naar een oplossing.-    
Twee aanwezigen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een taak binnen het bestuur, er zal met hen nader kennisgemaakt worden.
Aan de hand van enkele oude foto's werd er getoond hoe de Baai in de afgelopen 60 jaar is veranderd, waarbij opviel dat de natuurherstel plannen van de Stichting op sommige plekken veel overeenkomsten vertonen met hoe de Baai er 50 jaar terug uitzag.

Het laatste punt voor de pauze betrof de vraag of de Stichting volledig moet blijven vasthouden aan haar natuurherstelplan, of dat men -  uitgaande van de (financiële) situatie van dit moment -  niet beter kan proberen zoveel mogelijk van haar plan te realiseren met inachtneming van de huidige bebouwing op de oude campus, waarbij men wel onverminderd vast blijft houden aan het onbebouwd laten van de locatie Dellewal. Een bespreekpunt voor de komende periode, waarbij men graag de mening wil horen van de donateurs en vierkante meter houders.

Er ontstonden interessante gesprekken tussen het bestuur en aanwezigen. Waardevolle punten die daarin naar voren kwamen:
Hou de landschapsvisie in beeld, verbeeld de visie van de Stichting en leg de nadruk op natuurherstel.
De Stichting is niet zichtbaar. Investeer weer in het draagvlak voor de Baai op het eiland (Waar zijn de volle zalen gebleven?) Zoek en vier ook kleine successen.

Het is realistisch om in gesprek te gaan met NHL. In de pauze bood een lector van NHL aan om met ons mee te denken vanuit ons perspectief. Suggestie vanuit de zaal: een extra investering afdwingen voor bijv. natuurontwikkeling, ontbouwen oid. Gedachte daarachter is dat het belang van het MSTC op het eiland zowel voor NHL als voor de gemeente erg groot is, waardoor je in een breder perspectief kunt investeren.
Informeer bij de gemeente naar de financiën voor het bouwvlak, Victoria en het gebouw op palen

Presentatie Doeko Bosscher

Na de pauze was het tijd voor de presentatie van Prof. Dr. Doeko Bosscher, emeritus hoogleraar eigentijdse geschiedenis en oud-rector magnificus van aan de Universiteit van Groningen. Naast historicus is hij ook schrijver en dichter. Samen met zijn collega Jan Bank, emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, heeft hij "Omringd door water" geschreven. Een schitterend boek over de 17 voormalige en 8 huidige Nederlandse eilanden en hun bewoners. Een aanrader! Onderwerpen daarin zijn: wat is hun ontstaansgeschiedenis, welke invloed had het wonen met water rondom? Wat voor werk deden de inwoners, hoe stonden zij in het leven en vooral: wat maakte het leven op een bepaald eiland anders dan op het vasteland of op andere eilanden?

Beide schrijvers zijn fervente eiland liefhebbers. Doeko Bosscher bracht al van kinds af aan lange zomervakanties door op Horp, kent Terschelling op zijn duimpje en draagt Stichting Natuurherstel Baai Dellewal een warm hart toe. Hij nam de aanwezigen een uur lang mee op een bijzonder interessante historische en geografische reis. Het vertrekpunt lag op de Zeeuwse eilanden, om vervolgens door heel Nederland via o.a. Pampus, Urk en Schokland, over Wieringen aan te komen op de Waddeneilanden. Het werd, mede door deze presentatie, een hele boeiende avond.